اخبار
درخواست وام عتبات دانشجویی
13\03\1398

دانشجویانی که متقاضی وام عتبات دانشجویی هستند می بایست تا مورخ98/03/27 به امورمالی مرکز جهت ثبت وام دانشجویی و اقدامات لازم مراجعه نمایند. قابل ذکراست مبالغ وام دانشجویی برای دانشجویان مجرد 10/000/000ریال و برای دانشجویان متاهل15/000/000ریال می باشد.بدیهی است وام مذکور صرفا به دانشجویانی که معرفی نامه از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان دارند،تعلق می گیرد.نظرات کاربران
ارسال نظر