اخبار

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

فراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

مهلت ارسال مقالات الکترونیکی تا 31 تیر ماه 97

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

مهلت ارسال مقالات بصورت الکترونیکی تا پایان شهریور ماه 97